poland
 • „Medycyna Weterynaryjna” publikuje artykuły przeglądowe i prace oryginalne z zakresu medycyny weterynaryjnej oraz biologii stosowanej. Opracowanie przeglądowe nie może prezentować wiedzy powszechnie znanej, powinno być oparte na indeksowanym piśmiennictwie znajdującym się w światowym obiegu informacji naukowej (IF) i przybliżać najnowszą wiedzę z zakresu weterynarii. Prefereowane są prace przeglądowe, których autorzy mają własny oryginalny dorobek w zakresie przedstawianej tematyki. Referaty nie spełniające tego warunku nie będą przyjmowane do druku nawet jeśli spełniają warunki poprawności merytorycznej.
 • Materiały przeznaczone do publikacji winny odpowiadać następującym wymaganiom:
 • praca powinna być przygotowana w edytorze MS Word lub Open Office,
 • całą pracę, tj. jej tytuł, tekst zasadniczy, piśmiennictwo, ryciny (zdjęcia), tabele i streszczenia należy umieścić w jednym pliku z włączoną opcją numerowania wierszy, zachowując numerację ciągłą; dodatkowo należy dołączyć kopie zdjęć w formacie .jpg i rozdzielczości nie mniejszej niż 300 dpi,
 • układ tekstu na stronie: marginesy 2,5 cm z każdej strony,
 • tytuł i tekst zasadniczy: czcionka Times New Roman, wielkość czcionki 12 pt, interlinia 1,5, bez jakichkolwiek wyróżnień tekstu (np. podkreślenia, pogrubienia; kursywa dopuszczalna tylko w przypadku określeń łacińskich),
 • piśmiennictwo: czcionka Times New Roman, wielkość czcionki 11 pt, interlinia 1
 • streszczenia: czcionka Times New Roman, wielkość czcionki 10 pt, interlinia 1
 • do Redakcji należy nadesłać 2 egzemplarze pracy w wersji elektronicznej pocztą e-mail: pierwszy egzemplarz w formie publikacyjnej w układzie: tytuł pracy - autorzy pracy - miejsca pracy autorów - tekst zasadniczy pracy - piśmiennictwo - adres pierwszego autora z jego tytułem naukowym (tytułem zawodowym, stopniem naukowym) - streszczenia z nazwiskami autorów i inicjałami imion - wykaz tabel i rycin - tabele - ryciny; drugi egzemplarz ma być kopią pierwszego egzemplarza z którego zostały usunięte wszystkie dane umożliwiające identyfikację autorów
 • Teksty powinny być opracowane wg zasad poprawnej pisowni. Jednostki miar należy podawać wg układu SI.
 • Tabele (oznaczone jako tab.) oraz ryciny i zdjęcia (oznaczone jako ryc.) ograniczone do niezbędnego minimum powinny być umieszczone po wykazie piśmiennictwa i ponumerowane cyframi arabskimi. W konstrukcji tabel należy stosować wyłącznie linie pojedyncze i ciągłe. Wykresy i schematy powinny mieć formę edytowalną, tj. nie należy ich zapisywać w formacie .jpg, .bmp, .tiff czy w jakimkolwiek innym uniemożliwiającym edycję ryciny.
 • Wykaz piśmiennictwa ograniczony tylko do cytowanych w pracy pozycji należy zestawić w porządku alfabetycznym nazwisk pierwszych autorów. Źródła informacji zaczerpniętych z Internetu nie należy podawać w wykazie piśmiennictwa, lecz umieszczać je w stosownym miejscu w tekście pracy. Spośród zasobów internetowych w wykazie piśmiennictwa można umieszczać tylko te opracowania, które znajdują się w elektronicznych wersjach czasopism i posiadają cyfrowy identyfikator dokumentu elektronicznego (Digital Object Identifier – DOI) oraz te, które znajdują się w wersji zdigitalizowanej. Każda pozycja winna zawierać:
 • liczbę porządkową, nazwisko(-a) autora(-ów) i pierwszą literę imienia (imion), pełny tytuł publikacji w oryginale, skrót bibliograficzny nazwy czasopisma, rok i rocznik (niepogrubiony) oraz stronę początkową i końcową pracy, np. Ternstrom A., Molin G.: Incidence of potential pathogens on raw pork, beef, and chicken in Sweden, with special reference to Erysipelothrix rhusiopathiae. J. Food Protect. 1987, 50, 141-146,
 • jeżeli nazwisko pierwszego autora poprzedza partykuła historyczna: van, von, der, de, należy podać je w porządku alfabetycznym, partykułę umieszczając na jego końcu, np. Johannes van der Waals – Waals J. van der; w przypadku, gdy nazwisko takie nie występuje jako pierwsze, należy pozostawić je bez zmian,
 • w publikacjach nieautoryzowanych nie należy podawać skrótu – Anon. (anonim), a pozostałe dane wg pkt. a; nie podawać jako pozycji piśmiennictwa oraz w tekście zasadniczym pracy – informacja ustna, osobista, nieoficjalna, w druku, dane niepublikowane,
 • w tekście publikacji nie należy powoływać się na nazwiska autorów, a jedynie na liczbę porządkową pozycji piśmiennictwa. Skróty bibliograficzne czasopism należy podawać wg danych zamieszczonych na okładce danego periodyku. Skróty bibliograficzne dotyczące pozycji książkowych należy podawać w języku opublikowania pracy: t. (tom), vol. (volume), s. (strona), p. (page); w (in). Transliterację alfabetu rosyjskiego opublikowano w „Medycynie Weterynaryjnej” nr 9/1995,
 • pozycje książkowe należy cytować jedynie wyjątkowo, z pominięciem książek popularnie znanych, wg następującego układu: nazwisko autora, pierwsza litera imienia (imion), tytuł książki, wydawnictwo, miejsce wydania, rok, ewent. strona, np. Kowalski A., Nowak E. (red.): Zarys chorób wewnętrznych zwierząt. t. 1, Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2011, s. 111. W przypadku powoływania się na rozdział książki należy podać: nazwisko (-a) autora (-ów) książki z której pochodzi rozdział, tytuł książki, wydawnictwo, miejsce wydania, rok, ewent. stronę, np.: Muszyński A.: Choroby układu moczowego, [w:] Kowalski A., Nowak E. (red.): Zarys chorób wewnętrznych zwierząt. t. 1, Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2011, s. 301,
 • w przypadku powoływania się na prace opublikowane w materiałach konferencyjnych należy podać nazwisko(-a) i pierwszą literę imienia (imion) autora(-ów), tytuł pracy, tytuł konferencji, miejsce, ewent. nr tomu, rok i stronę. Przy cytowaniach prac doktorskich i habilitacyjnych należy podawać rozszerzone dane wg wzoru: Kowalski J.: Zmiany składu krwi u psów po wagotomii. Praca dokt. (ew. hab.), Wydz. Medycyny Weterynaryjnej, UP Lublin, 2012.
 • Do pracy należy dołączyć podpisane dokumenty w formacie .pdf:
 • pismo przewodnie kierownika zakładu, jeśli opracowanie jest firmowane przez tę jednostkę (szablon),
 • oświadczenie, że praca nie była i nie będzie publikowana w innym czasopiśmie bez zgody Redakcji (szablon),,
 • oświadczenie o merytorycznym wkładzie poszczególnych autorów w powstanie pracy (szablon),,
 • akceptację Komisji Etycznej – przy pracach opartych na doświadczeniach na zwierzętach.
 • Prace oryginalne i artykuły przeglądowe należy zaopatrzyć w rozszerzone streszczenie w jęz. polskim i angielskim. W streszczeniu należy uwzględnić te same elementy, z których składa się praca – cel badań, materiał i metody, najważniejsze wyniki oraz wnioski lub podsumowanie badań. Dane dotyczące wstępu należy pominąć. Tekst angielski streszczenia powinien być zgodny z tekstem polskim. Do obu streszczeń należy dołączyć 3-4 słowa kluczowe.
 • Redakcja zastrzega sobie prawo dokonywania poprawek merytorycznych i stylistycznych oraz skrótów. Wszelkie zasadnicze zmiany tekstu będą uzgadniane z autorami.
 • Redakcja nie zamieszcza osobistych podziękowań.
 • Koszty publikacji (z wyjątkiem artykułów zamawianych) ponosi podmiot przesyłający pracę do Redakcji. W wyjątkowych tylko, odpowiednio umotywowanych przypadkach, Redakcja może zwolnić z tej odpłatności.